ទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ សម្ភារៈបរិក្ខារ និងសេវាកម្មនៅណាហ្គាវើលដ៍។ ®.

ដើម្បីរៀបចំទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មាន អត្ថបទសារព័ត៌មាន ការប្រើប្រាស់រូបភាពនិង logo របស់ក្រុមហ៊ុន សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ៖

អត្ថបទសារព័ត៌មាន

TitleRelease Date
09 Feb Golden Chinese New Year at NagaWorld 2018 – EN and CHFebruary 21, 2018 Download
NagaWorld Marks Chinese New Year with 18 Lions – EN and CHFebruary 21, 2018 Download
NagaWorld Chefs Win Golds at Culinary Competition EN and CHFebruary 14, 2018 Download
Celebrate a Golden Chinese New Year at NagaWorld!February 14, 2018 Download
TitleRelease Date
NagaWorld – The Best Place to be this Mid-Autumn Festival (Eng, Kh and Ch)September 8, 2017 Download
Miss Cambodia 2017 Crowned at NagaWorld (Eng, Kh and Ch)September 8, 2017 Download
Nagaworld Rewards Cambodia’s SEA Games Champions (Eng and Kh)September 8, 2017 Download
NagaWorld Supports National Athletes to “GO FOR GOLD”August 11, 2017 Download
NagaWorld Wins World Luxury Restaurant and Spa Awards Again!July 25, 2017 Download
NagaWorld Celebrates 22 Years With Us! (ENG, CH and KH)May 9, 2017 Download
Korean Star Rain Greets Fans At NagaWorld (ENG and CH)April 12, 2017 Download
Embrace Your Passion at NagaWorld This Valentine’s DayFebruary 8, 2017 Download
Mesmerising Lion Dance brings in auspicious year of rooster at NagaWorldFebruary 2, 2017 Download
NagaWorld Celebrates a Prosperous Chinese New Year With Decadent DiningJanuary 26, 2017 Download
NagaWorld delivered a new year to rememberJanuary 4, 2017 Download
NagaWorld Is the place to be for new year’s eve countdownJanuary 4, 2017 Download
TitleRelease Date
Nagaworld – UnveilsU Cambodia Representative – Miss tourism queen of the year international 2016November 30, 2016 Download
TitleRelease Date
NagaWorld’s 2016 Dazzling BallDecember 31, 2015 Download
Amret Palace at NagaWorld Now OpenDecember 4, 2015 Download
NagaWorld’s 2nd-year partnership with One Championship Showcases Khmer Kickboxing International WideNovember 5, 2015 Download
Iconic NagaWorld Celebrates 20 Years of Contribution to Tourism, Socio-Economic development of Kingdom of CambodiaMay 1, 2015 Download
Celebrate Happiness in the year of the Goat with Chinese New Year Dining Experience at NagaWorld!January 15, 2015 Download
TitleRelease Date
One Fighting Championship™ Agrees To Historic Multi- Country Deal With Nagaworld® Hotel & Entertainment ComplexJune 24, 2014 Download
World Burger Month Celebration at NagaWorld!May 1, 2014 Download
NagaWorld Host China Mega Drama Production “Love is Brave” Film Inauguration CeremonyFebruary 25, 2014 Download
Prosperous and Sumptuous Chinese New Year Dining Experience at NagaWorld!January 17, 2014 Download
TitleRelease Date
Countdown to 2014 at NagaWorld with Three Awesome PartiesDecember 13, 2013 Download
Indian Food and Dance Festival at NagaWorldOctober 30, 2013 Download
NagaWorld‐TFC join forces for 2013 Davis Cup Campaign in DubaiSeptember 3, 2013 Download
A Family Sunday Affair at The Pangea Fusion Restaurant with SUNDAY FUNDAY BRUNCH Buffet!September 1, 2013 Download
Celebrate Mid‐Autumn Festival With Fortune Palace’s Snowy Green Tea & Tiramisu Mooncakes And A Treat To Deluxe 9 Course Menu!August 15, 2013 Download
TitleRelease Date
Saigon Palace Now Serving at NagaWorldDecember 7, 2012 Download
TitleRelease Date
NAGAWORLD® and NOCC ANNOUNCE “NAGAWORLD® GO FOR GOLD” INITIATIVE FOR THE 26TH SEA GAMES IN INDONESIA 2011 AND THE 27TH SEA GAMES IN MYANMAR IN 2013August 8, 2011 Download

ទំនាក់ទំនង

Corporate Media Relations
Kingdom of Cambodia
Ms Phouk Solinda
Media Executive (Cambodia)
T+855.23 228 822
M+855.15 61 88 86
Ephouksolinda@nagaworld.com
Marketing Communications
Ms Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
T+855.23.228 822
M+855.10 73 76 84
Emelanieloong@nagaworld.com
Investor Relations
Mr Kevin Nyland
VP, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
M+855.15 88 11 29
Ekevinnyland@nagaworld.com