ទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ សម្ភារៈបរិក្ខារ និងសេវាកម្មនៅណាហ្គាវើលដ៍។ ®.

ដើម្បីរៀបចំទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មាន អត្ថបទសារព័ត៌មាន ការប្រើប្រាស់រូបភាពនិង logo របស់ក្រុមហ៊ុន សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ៖

អត្ថបទសារព័ត៌មាន

Title Release Date
NagaWorld – The Coolest Party Circuit In Town July 27, 2018 Download
Thousands wowed by NABA Theatre’s new show July 27, 2018 Download
NABA Theatre unveils the most colourful show! July 27, 2018 Download
NagaWorld’s Irresistible Offers July 27, 2018 Download
Cambodia’s Got Talent New Season Premieres July 27, 2018 Download
NagaWorld Wins Best Country CSR Award   July 27, 2018 Download
Summer Food Festivals 2018 (Eng, KH and CH) June 19, 2018 Download
NagaWorld Wins Global CSR Award 2018 (Eng, KH and CH) June 19, 2018 Download
Football Development Programme at Kampong Speu (Eng, KH and CH) June 19, 2018 Download
NABA Entertainment Spectacular Returns (Eng, KH and CH) June 19, 2018 Download
NagaWorld 23rd Anniversary (Eng, KH and CH) June 19, 2018 Download
Massive Turnout at Khmer New Year Concerts (Eng, KH and CH) April 24, 2018 Download
Khmer New Year Celebrations at Hun Sen Park (Eng, KH and CH) April 24, 2018 Download
Excitement Awaits at Hun Sen Park (Eng, KH and CH) April 24, 2018 Download
Golden Khmer New Year at NagaWorld 2018 Eng and Ch March 22, 2018 Download
09 Feb Golden Chinese New Year at NagaWorld 2018 – EN and CH February 21, 2018 Download
NagaWorld Marks Chinese New Year with 18 Lions – EN and CH February 21, 2018 Download
NagaWorld Chefs Win Golds at Culinary Competition EN and CH February 14, 2018 Download
Celebrate a Golden Chinese New Year at NagaWorld! February 14, 2018 Download
Title Release Date
NagaWorld – The Best Place to be this Mid-Autumn Festival (Eng, Kh and Ch) September 8, 2017 Download
Miss Cambodia 2017 Crowned at NagaWorld (Eng, Kh and Ch) September 8, 2017 Download
Nagaworld Rewards Cambodia’s SEA Games Champions (Eng and Kh) September 8, 2017 Download
NagaWorld Supports National Athletes to “GO FOR GOLD” August 11, 2017 Download
NagaWorld Wins World Luxury Restaurant and Spa Awards Again! July 25, 2017 Download
NagaWorld Celebrates 22 Years With Us! (ENG, CH and KH) May 9, 2017 Download
Korean Star Rain Greets Fans At NagaWorld (ENG and CH) April 12, 2017 Download
Embrace Your Passion at NagaWorld This Valentine’s Day February 8, 2017 Download
Mesmerising Lion Dance brings in auspicious year of rooster at NagaWorld February 2, 2017 Download
NagaWorld Celebrates a Prosperous Chinese New Year With Decadent Dining January 26, 2017 Download
NagaWorld delivered a new year to remember January 4, 2017 Download
NagaWorld Is the place to be for new year’s eve countdown January 4, 2017 Download
Title Release Date
Nagaworld – UnveilsU Cambodia Representative – Miss tourism queen of the year international 2016 November 30, 2016 Download
Title Release Date
NagaWorld’s 2016 Dazzling Ball December 31, 2015 Download
Amret Palace at NagaWorld Now Open December 4, 2015 Download
NagaWorld’s 2nd-year partnership with One Championship Showcases Khmer Kickboxing International Wide November 5, 2015 Download
Iconic NagaWorld Celebrates 20 Years of Contribution to Tourism, Socio-Economic development of Kingdom of Cambodia May 1, 2015 Download
Celebrate Happiness in the year of the Goat with Chinese New Year Dining Experience at NagaWorld! January 15, 2015 Download
Title Release Date
One Fighting Championship™ Agrees To Historic Multi- Country Deal With Nagaworld® Hotel & Entertainment Complex June 24, 2014 Download
World Burger Month Celebration at NagaWorld! May 1, 2014 Download
NagaWorld Host China Mega Drama Production “Love is Brave” Film Inauguration Ceremony February 25, 2014 Download
Prosperous and Sumptuous Chinese New Year Dining Experience at NagaWorld! January 17, 2014 Download
Title Release Date
Countdown to 2014 at NagaWorld with Three Awesome Parties December 13, 2013 Download
Indian Food and Dance Festival at NagaWorld October 30, 2013 Download
NagaWorld‐TFC join forces for 2013 Davis Cup Campaign in Dubai September 3, 2013 Download
A Family Sunday Affair at The Pangea Fusion Restaurant with SUNDAY FUNDAY BRUNCH Buffet! September 1, 2013 Download
Celebrate Mid‐Autumn Festival With Fortune Palace’s Snowy Green Tea & Tiramisu Mooncakes And A Treat To Deluxe 9 Course Menu! August 15, 2013 Download
Title Release Date
Saigon Palace Now Serving at NagaWorld December 7, 2012 Download
Title Release Date
NAGAWORLD® and NOCC ANNOUNCE “NAGAWORLD® GO FOR GOLD” INITIATIVE FOR THE 26TH SEA GAMES IN INDONESIA 2011 AND THE 27TH SEA GAMES IN MYANMAR IN 2013 August 8, 2011 Download

ទំនាក់ទំនង

Corporate Media Relations
Kingdom of Cambodia
Ms Phouk Solinda
Media Executive (Cambodia)
T +855.23 228 822
M +855.15 61 88 86
E phouksolinda@nagaworld.com
Marketing Communications
Ms Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
T +855.23.228 822
M +855.10 73 76 84
E melanieloong@nagaworld.com
Investor Relations
Mr Kevin Nyland
VP, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
M +855.15 88 11 29
E kevinnyland@nagaworld.com