កញ្ចប់សេវាកម្មស្នាក់នៅបន្ទប់ Executive 6 ថ្ងៃ 5 យប់ e

អត្ថប្រយោជន៍នៃកាតបញ្ចុះតម្លៃ

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ស៉្បា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់លើកលែងភេសជ្ជៈ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់សេវាកម្មបោកអ៊ុត
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ការជួលរថយន្តសណ្ឋាគារ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម​
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% ពីការជួលបន្ទប់ប្រជុំប៉ុណ្ណោះ
 • ទិញ 1 ថែម 1 នៅក្លឹប F Club
បន្ទប់/តម្លៃSINGLE / បន្ទប់គ្រែ 1/គ្រែធំ 1 ឬគ្រែតូច 2
បន្ទប់ដឺលុច្សUSD 450

អត្ថប្រយោជន៍ ៖

 • ស្នាក់នៅ 5 យប់
 • ប៊ុហ្វេពេលព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃនៅភោជនីយដ្ឋាន The Pangea Fusion
 • ទទួលផ្លែឈើស្រស់
 • ការដឹកជញ្ជូនទៅមកព្រលានយន្តហោះ
 • បណ្ណបញ្ចុះតម្លៃប៊ុហ្វេ 1 នៅភោជនីយដ្ឋាន The Pangea Fusion សម្រាប់ម្នាក់ (មិនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈ)
 • កាតបញ្ចុះតម្លៃពិសេស (ក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅ)*
 • Wifi ល្បឿនលឿនក្នុងបន្ទប់

Book Now1024