រៀងរាល់ថ្ងៃ 18 ដុល្លារ/ឈុត

Restaurant:The Teppanyaki
Opening HoursDaily11:00 — 15:00