រីករាយការកម្សាន្តឥតឈប់ឈរជាមួយតួរសម្តែងដ៏បុិនប្រសព្វ អ្នកសម្តែងសៀក និងការសម្តែងផ្សេងទៀតជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។

Screen Shot 2018-05-07 at 10.19.41 AM