អាហារប៊ុហ្វេកំពូលរសជាតិបើកបម្រើពេញមួយថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ! ចង់ពិសាអ្វី ក៏បាន!

ម៉ោងបម្រើការ៖រៀងរាល់ថ្ងៃ 6.30 ព្រឹកដល់ 10.30 ព្រឹក
12.00 ថ្ងៃត្រង់ ដល់ 2.30 រសៀល
5.30 ល្ងាចដល់ 10 យប់
សម្លៀកបំពាក់:ស្អាតសមរម្យ