វិមានអម្រឹតមានបម្រើជូនគុយទាវ និងបាយឆារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់មកពីជុំវិញទ្វីបអាស៊ី។

ទីតាំង:ជាន់ទី 9, សណ្ឋាគារ Pool Wing
ម៉ោងបើកបម្រើ៖:24/7
លេខទំនាក់ទំនង+855 2 322 8822
អ៊ីម៉ែលf&b@nagaworld.com