ភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីដែលមានបម្រើគុយទាវ បាយ ស៊ុប សាច់រ៉ូទី និងអាហារពិសេសជាច្រើនមុខ!

ម៉ោងបម្រើការ៖24 ម៉ោង រៀងរាល់ថ្ងៃ
សម្លៀកបំពាក់:ស្អាតសមរម្