ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ការសាកសួរពត៌មានទូទៅ:

អ៊ីមែលៈ enquiries@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822

ការកក់បន្ទប់:

អ៊ីមែលៈ hotelreservation@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822

អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងការលក់ដូរ:

Room Packages
អ៊ីមែលៈ hotelreservation@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822

M.I.C.E.

អ៊ីមែលៈ mice@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822

រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីផ្សេងៗ:

អ៊ីមែលៈ enquiries@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822


អ៊ីមែលៈ f&b@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822

ស្ប៉ា:

អ៊ីមែលៈ enquiries@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.321 3953

ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន:

អ៊ីមែលៈ philomena@nagaworld.com
ទូរស័ព្ទៈ +855.2.322 8822