ពិធីតាំងពិពណ៌‌ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមីង

award3 kh

សណា្ឋគារសំរាប់ការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម លំហែរ និងកំសាន្ត ប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន!

ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ឧត្តមភាពសំរាប់ឋានៈជាសណា្ឋគារពាណិជ្ជកម្ម បដិសណា្ឋរកិច្ច និងផ្សព្វផ្សាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ឧត្តមភាព សំរាប់ឋានៈជាគោលដៅទេសចរណ៍ និងការកំសាន្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍សម្ព័ន្ឋមិត្រ សំរាប់ឋានៈជាសណា្ឋគារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំ

ប្រគល់ជូនដោយ INTERNATIONAL TRAVEL EXPO (ITE) HO CHI MINH CITY (ពិធីតាំងពិពណ៌‌ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមីង)