ចាប់បើកហើយ! ភោជនីយដ្ឋាន FORTUNE PALACE

ភ្លក់រសជាតិអាហារពិតរបស់ប្រទេសចិនថ្ងៃនេះ នៅភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!

ទស្សនា ស្ដេចតែចិន Si Fu នឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបបំរើទឹកតែក្រអូបតាម លក្ខណៈប្រពៃណី និងចូលរួមជាសាក្សី ពីរបៀបចាក់ទឹកតែតាមបែបបូរាណ នៅភោជនីយដ្ឋាន Fortune Palace ក្នុងណាហា្គវើល។ របៀបចាក់ទឹកតែនេះនឹងបង្កើនរសជាតិដល់តែគ្រប់ប្រភេទ។

បើកបំរើរៀងរាល់ថ្ងៃ ៖ ពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង11 ដល់ម៉ោង 3 ល្ងាច និង ម៉ោង 5 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 1០:3០នាទីយប់
សំលៀកបំពាក់ ៖ សមរម្យ
ទំនាក់ទំនង ៖ +85523 228 822 លេខភ្ជាប់ 79០4 ឬ អ៊ីម៉ែល ៖ f&b@nagaworld.com