NagaWorld ® Naga 2 Ground Breaking Ceremony November 7, 2012 | NagaWorld Hotel Phnom Penh