WHITE SAMBA PARTY- 5th SEPTEMBER 2013 | NagaWorld Hotel Phnom Penh