Phục vụ hàng ngày 18 Đô / 1 set menu

Nhà hàng:The Teppanyaki
Opening HoursDaily11:00 — 15:00