Liên hệ

Yêu cầu chung:
E : enquiries@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

Đặt phòng:
E : hotelreservation@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

Phát triển kinh doanh:
Trọn gói phòng
E : hotelreservation@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

M.I.C.E.
E : mice@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

Tổ chức tiệc cưới và các hoạt động cộng đồng
E : enquiries@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

Ẩm thưc:
E : f&b@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822

Spa:
E : enquiries@nagaworld.com
T : +855.2.321 3953

Bộ phận truyền thông:
E : philomena@nagaworld.com
T : +855.2.322 8822