អាហារប៊ុហ្វេដែលមានច្រើនមុខជាងគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ សាច់ ស៊ូស៊ី ឌីមសាំ ប៉ាស់ស្តា ភីហ្សា បង្អែម និងជាច្រើនមុខទៀត។ បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង.