អាហារប៊ុហ្វេដែលមានច្រើនមុខជាងគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ សាច់ ស៊ូស៊ី ឌីមសាំ ប៉ាស់ស្តា ភីហ្សា បង្អែម និងជាច្រើនមុខទៀត។ បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 5:30 ល្ងាច តម្លៃ $41 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ 2 នាក់ ឬតម្លៃពិសេសនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារដែលមានបន្ថែមបង្កងឥតកំណត់!

TV-1920x1080