ម្ហូបខ្មែរ ម្ហូបវៀតណាម និងម្ហូបថៃថ្មីរសជាតិដើម មានបម្រើជូននៅភោជនីយដ្ឋាន Indochine ។ ធានាថា ពិតជាឆ្ងាញ់!