សូមអញ្ជើញមកពិសាម្ហូបកូរ៉េរសជាតិដើមក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ និងពេលល្ងាចដែលច្នៃដោយចុងភៅជនជាតិកូរ៉េដ៏ចំណានរបស់យើងនៅទីនេះ។