ប៊ុហ្វេបបរបែបទាវជីវ ពីម៉ោង 11 យប់ ដល់ 4 ទៀបភ្លឺ រៀងរាល់ថ្ងៃ ធានាថា ពិតជាឆ្ងាញ់ ម្នាក់ $10 ប៉ុណ្ណោះ។
ទីតាំង ៖ ភោជនីយដ្ឋាន Grand Garden ជាន់ផ្ទាល់ដី ណាហ្គាវើលដ៍

banner-766-x-375pixel-K