ម្ហូបបែបហុងកុង និងអាស៊ីដែលមានបម្រើ 24 ម៉ោង តម្លៃសមរម្យបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្នា។

GB_New menu launch K_766 x 375