ក្រេបតាមចិត្តរយៈពេល 1 ម៉ោង… ស្រាជីន និងទឹកតូនិកឥតកំណត់នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ Lobby Lounge! ផ្តល់ជូនជម្រើសស្រាជីនព្រីមៀម ភេសជ្ជៈលាយ​ និងរសជាតិដ៏សម្បូរបែប!

$20 សម្រាប់ម្នាក់ បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 5 ល្ងាចដល់ 9 យប់។

Reservations