យើងក៏មានកញ្ចប់ស្ប៉ាតាមក្បួនបុរាណខ្មែរសម្រាប់ 2 នាក់ផងដែរ តម្លៃ $150 ប៉ុណ្ណោះ (តម្លៃធម្មតា $196)។ កញ្ចប់ស្ប៉ារយៈពេល 2 ម៉ោងនេះ រួមបញ្ចូលការម៉ាស្សាតាមបែបបុរាណខ្មែររយៈពេល 90 នាទី និងស្អំតាមបែបធម្មជាតិរយៈពេល 30 នាទី បូករួមនឹងតុក្កតារូបកូនខ្លាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឥតគិតថ្លៃ!