ចង់ញ៉ាំស៊ុបឆ្នាំងក្តៅបែបជប៉ុន? អាចនិយាយបានថា ស៊ុបជប៉ុនរបស់យើង គឺជាស៊ុបដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារមានគ្រឿងផ្សំគុណភាពខ្ពស់។ ស័ក្តិសមបំផុតការញ៉ាំជុំគ្នាក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ រសៀល ឬពេលយប់។

KHR 116,000 | រៀងរាល់ថ្ងៃ 11 ព្រឹក – 11 យប់