ភ្នំពេញដែលជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងប្រវត្តិ ប្រពៃណី វប្បធម៌ ជំនឿ ពាណិជ្ជកម្ម ហើយត្រៀមខ្លូនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញនូវសំណើររបស់ទេសចរគ្រប់ប្រភេទ។

អ្នករៀបគម្រោងកម្សាន្តរបស់ ណាហ្គាវើលដ៍ បានត្រៀមខ្លួនបម្រើអ្នកដោយផ្ទាល់ ក្នុងការគ្រោង និងរៀបចំរាល់ឯកសារសម្រាប់ក្រុមធ្វើដំណើររបស់អ្នក។ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងជួយលោកអ្នកបង្កើតនូវដំណើរកម្សាន្តដែលអ្នកចង់បាន។
លេខទូរស័ព្ទ៖: +855 2322 8822
អ៊ីម៉ែល៖: mice@nagaworld.com