ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវអាហារបែបខ្មែរ វៀតណាម និងថៃដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងមានឱជារសនៅភោជនីយដ្ឋាន Indochine! មានបម្រើជូនអាហារដែលចម្អិនដោយចុងភៅចំណានមកពីខ្មែរ វៀតណាម និងថៃ ។ សូមទទួលយកនូវបទពិសោធន៍នៃការពិសាអាហារពេលល្ងាចបែបឥណ្ឌូចិនដ៏ពិសេសបំផុតនៅក្រុងភ្នំពេញ!

កក់ទុកមុន

ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារជាន់ទី 1 ផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងធ្វើការ៖ 11:00 ព្រឹកទៅ 11:00 យប់រៀងរាល់ថ្ងៃ
សម្លៀកបំពាក់៖ ពាក់កណ្តាលផ្លូវការ
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 2 322 8822; Ext. 7924
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com