ភោជនីយដ្ឋានជប៉ុន The Teppanyaki មានបម្រើម្ហូបជប៉ុនដ៏មានឱជារស! ផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ឯកជនពិសេស 4 អ្នកអាចទស្សនាមេចុងភៅរបស់យើងបង្ហាញនូវការចម្អិនអាហារជូនអ្នកពិសាដោយផ្ទាល់។ កន្លែងអង្គុយមានកំណត់ ដូច្នេះយើងសំណូមពរឲ្យភ្ញៀវកក់ទុកជាមុន។

ទីតាំង: ជាន់ទី1 សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងសេវាកម្ម៖ 11 ព្រឹក – 11 យប់
សម្លៀកបំពាក់៖ ស្អាតសមរម្យ
លេខទំនាក់ទំនង៖ +855 2 322 8822; Ext. 6580
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com