មានវង់តន្ត្រីប្រគំយ៉ាងរណ្តំនាពេលល្ងាច។ ការរៀបចំអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា ព្រមជាមួយស្រាដ៏មានឱជារស។ ភោជនីយដ្ឋានបារាំង LE GOURMET ផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ពិសាអាហារពេលល្ងាចដ៏ស្រស់ស្អាតតាមលក្ខណៈ បស្ចិមប្រទេស។ រីករាយការពិសាអាហារបែបបារាំងក្នុងបរិយាកាសដ៏ថ្លៃថ្នូរ។

កក់ទុកមុន

ទីតាំង ជាន់ទី ១ សណ្ឋាគារជាន់ទី ១ ផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងបម្រើការ៖ 6:00 ល្ងាចដល់ 10:00 យប់ (អាហារពេលល្ងាច)
សម្លៀកបំពាក់៖ ផ្លូវការ
លេខទំនាក់ទំនង៖ +855 2 322 8822; Ext. 7904
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com

ម៉ានុយ