ភ្លក្សរសជាតិអាហាររសជាតិដើមរបស់ប្រទេសចិនថ្ងៃនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ!

រីករាយ និងទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការពិសាអាហារបែបចិនជាច្រើនមុខដែលមានប្រភពដើមមកពីខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសចិន។

ទីតាំង៖ ជាន់ទី សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងធ្វើការ៖ 11:00ព្រឹកដល់ 3:00ល្ងាច (អាហារថ្ងៃត្រង់)
6:00ល្ងាចដល់ 10:30យប់ (អាហារពេលល្ងាច)
Dress Code: Semi formal
Phone: +855 2 322 8822; Ext. 7902
Email: f&b@nagaworld.com