មានបម្រើអាហារក្នុងស្រុក បែបអាស៊ី និងរបែបបស្ចិមប្រទេសដ៏មានឱជារស។ ណាហ្គាវើល មានភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលមានបម្រើអាហារឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនច្នៃដោយក្រុមចុងភៅអន្តរជាតិដ៏មានជំនាញ និងទេពកោសល្យពិតប្រាកដ។
បន្ថែមលើការផ្តល់ជូនអាហារឆ្ងាញ់ៗរសជាតិដើមនៅក្នុងអាគាររបស់ខ្លួន ណាហ្គាវើល មានទីតាំងក្នុងចម្ងាយ 5 នាទីពីមាត់ទន្លេដែលមានផ្តល់ជូននូវអាហារក្នុងស្រុក អាហារបែបអាស៊ី និងបានីយដ្ឋានបែបបស្ចិមប្រទេសជាច្រើនទៀត។
រីករាយអាហារបែបខ្មែររសជាតិឆ្ងាញ់លើសគេនៅ ណាហ្គាវើល!

កក់ទុកមុន