ភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីដែលមានបម្រើគុយទាវ បាយ ស៊ុប សាច់រ៉ូទី និងអាហារពិសេសជាច្រើនមុខ!

ម៉ោងបម្រើការ៖ ផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្
Email: dining@nagaworld.com

មុខម្ហូបទូទៅ