កាស៊ីណូ Grand Casino និងកាស៊ីណូ Garden Casino

នៅក្នុងកាស៊ីណូ Grand Casino និងកាស៊ីណូ Garden Casino មានប្រភេទល្បែងតុ និងស្លត់ម៉ាស៊ីន 6 ប្រភេទផ្សេងគ្នា។

  • បាការ៉ាត
  • រ៉ូឡែត
  • ប៊្លែកជែក
  • ល្បែងបៀរការីប៊ីន
  • កងបង្វិលសំណាង
  • តៃសៃ (ស៊ិកបូ)
  • ល្បែងតិចសាស់ ហូលដឹម
  • ង៉ោ ហាំ
  • បៃ ប៊ូ