វិមានអម្រឹតមានបម្រើជូនគុយទាវ និងបាយឆារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់មកពីជុំវិញទ្វីបអាស៊ី។

ទីតាំង: ជាន់ទី 9, សណ្ឋាគារ Pool Wing
ម៉ោងបើកបម្រើ៖: 11AM – 11PM
លេខទំនាក់ទំនង +855 2322 8822
អ៊ីម៉ែល dining@nagaworld.com