អាហារប៊ុហ្វេកំពូលរសជាតិបើកបម្រើពេញមួយថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ! ចង់ពិសាអ្វី ក៏បាន!

ម៉ោងបម្រើការ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ 6.30 ព្រឹកដល់ 10.30 ព្រឹក
5.30 ល្ងាចដល់ 10 យប់
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្យ
Email: dining@nagaworld.com