ណាហ្គាទី 2 ផ្តល់ជូនសន្ធឹកសន្ធាប់ មានតុហ្គេមប្រមាណ 300 គ្រឿង ម៉ាស៊ីនហ្គេមអេឡិចត្រូនិក 2500 គ្រឿង បន្ទប់កាស៊ីណូឯកជន និងសាលកាស៊ីណូសម្រាប់វីអាយភី ។