ដើម្បីទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកតំណាង Rewards ដោយផ្ទាល់ សូមទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់៖

INFINITY 24 Hour HotLine: Naga1: +855 15 661 119

Naga2: +855 15 575 222

Email rewards@nagaworld.com
Wechat Naga1: naga112233

Naga2: nagaworld_gerc

Reserve +855 2322 8822
Email rewards@nagaworld.com