ដើម្បីទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកតំណាង Golden Edge Reward Club ដោយផ្ទាល់ សូមទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់៖
To contact a Golden Edge Reward Club Representative directly please call or email:

លេខទូរស័ព្ទ +855 15 99 66 03 (24 ម៉ោង)
+855 15 88 22 38 (ពីម៉ោង 9 ព្រឹក – 9 យប់)
អ៊ីម៉ែល goldenedge@nagaworld.com