ភោជនីយដ្ឋាន មានបម្រើជូនគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ និងម្ហូបរសជាតិដើមបែបចិនកាតាំង!
សូមណែនាំឱ្យកក់បន្ទប់ឯកជនពិសេសទុកជាមុន!

កក់ទុកមុន

ម៉ោងបម្រើការ៖ ផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី
Dress Code: Smart casual
Email: dining@nagaworld.com

មុខម្ហូបទូទៅ

ប៊ុហ្វេឌីមសាំ