ភោជនីយដ្ឋានដែលមានបម្រើគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ និងម្ហូបចិនកាតាំងពិតៗ!
សូមណែនាំឲ្យកក់បន្ទប់ឯកជនពិសេសទុកជាមុន!

កក់ទុកមុន

ម៉ោងបម្រើការ៖ ផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី
Dress Code: Smart casual
Email: dining@nagaworld.com

មុខម្ហូបទូទៅ

ប៊ុហ្វេឌីមសាំ