ភោជនីយដ្ឋានដែលមានបម្រើគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ និងម្ហូបចិនកាតាំងពិតៗ!
សូមណែនាំឲ្យកក់បន្ទប់ឯកជនពិសេសទុកជាមុន!

ម៉ោងបម្រើការ៖ 11 ព្រឹកដល់ 11 យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ
Dress Code: Smart casual
Email: dining@nagaworld.com