ចាប់ផ្តើមរៀបចំគម្រោងកិច្ចប្រជុំ សន្និបាត ការតាំងពិព័ណ៍ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗនៅទីនេះក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាមួយយើង! សូមបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោម ហើយក្រុមផ្នែកលក់របស់យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកឆាប់ៗនេះ