សេវាកម្មដំណើរកម្សាន្តថ្មីដែលផ្តល់ជូននូវជម្រើសជាច្រើន ដូចជា ការទស្សនារាជធានីភ្នំពេញ និងការធ្វើដំណើរទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន។

ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដិនប៉ាសេច៍ដេសធីណេសិន
មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើន និងអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរអាជីពដែលនឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ និងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏រីករាយបំផុត។

អ៊ីម៉ែល tours@nagaworld.com
ទូរសព្ទ +855 23 235533