ទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ សម្ភារៈបរិក្ខារ និងសេវាកម្មនៅណាហ្គាវើលដ៍។ ®.

ដើម្បីរៀបចំទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មាន អត្ថបទសារព័ត៌មាន ការប្រើប្រាស់រូបភាពនិង logo របស់ក្រុមហ៊ុន សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ៖

អត្ថបទសារព័ត៌មាន

Title Release Date
ណាហ្គាវើលដ៍ ផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនាឱកាសចុងឆ្នាំ! December 16, 2021 Download
ណាហ្គាវើលដ៍ ឈ្នះពានរង្វាន់ Social Caring Pledge ឆ្នាំ២០២១ ដ៏មានកិត្យានុភាព ចំនួនពីរសម្រាប់សកម្មភាពការងារសង្គម December 16, 2021 Download
កសិដ្ឋានណាហ្គា និងណាហ្គាវើលដ៍បេះដូងសប្បុរស រួមគ្នាឧបត្ថម្ភស្បៀង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ១.០០០ គ្រួសារបន្ថែមទៀត May 17, 2021 Download
ណាហ្គាវើលដ៍ គាំទ្រគម្រោង ‘តុក្កតាខ្លាឃ្មុំនៃក្តីសង្ឃឹម’ ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងការអភិរក្សជីវិតសត្វព្រៃ January 18, 2021 Download
Title Release Date
រីករាយបុណ្យណ្ូ អែល និងឆ្លងឆ្ន ាំសកលនៅណាហ្គាន ើលដ៍ December 15, 2020 Download
ណាហ្គាវើលដ៍បេះដូងសប្បុរស គាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា May 29, 2020 Download
ីករាយ និងប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិននៅណាហ្គាន ើលដ៍ January 21, 2020 Download
កម្មវិធីប្រូម្ ៉ូសនិ ដ៏អស្ចារ្យកនងុ ពិធីរុណ្យច៉ូលឆ្ន ាំចិន នៅណាហ្គានវើលដ៍! January 9, 2020 Download
រីករាយឆ្នាំថ្មីជាមួយណាហ្គាវើលដ៍! តន្ត្រីស្វាគមន៍ឆ្នាំសកលដ៏អស្ចារ្យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ January 1, 2020 Download
Title Release Date
ណាហ្គាវ ើលដ៍នឹងវ ៀបចំតន្តនរីឆ្លងឆ្ន ំដដលមានពនលឺ កជ្ំរួចដ៏ភ្លឺ វលលក និងអស្ចា យ! December 27, 2019 Download
រាប់ថយក្រោយស្វាគមន៍ឆ្នថាំ មី២០២០ ក្ៅណាហ្គាក្ ើលដ៍ជាមួយគ្នន! December 25, 2019 Download
កម្មវិធីសម្អាតរបសណា់ ហ្គាវវើលដ៍ជួយវលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសំរាម្ឲ្យបាន គ្តឹម្គ្តូវ December 18, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើលដ៍ផ្តល់រង្វា ន់ដល់អត្តពលិកវេដាយមាសស ៊ីវគាេ December 16, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើ លដ ៍ផ្លត ជ់ ូនដ ៏ អស្ចារ្យក្នងុ ឱកាសបណ្ុ យណ្ូអអល December 13, 2019 Download
ឈុតសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិស្សស់ស្អាតជាងមេកនុងពិភពមោក ស្តូវបាន បង្ហា ញ និងស្បកាសមៅណាហ្គាមវើលដ៍ December 10, 2019 Download
ណាហ្គាវើលដ៍បេះដូងសប្បុរស ឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិ Stevie®Awards ពីរគ្រឿងសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅកម្ពុជា December 4, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើលដ៍វប្េះដូងសប្បុរ ស ចូលរមួ អភិ ឌ្ឍយ ុ ជន និងកីឡា November 15, 2019 Download
ចូលរមួ អបអរព្រះរាជរិធីបុណ្យអុំទូកជាមយួ ណាហ្គា វ ើលដ November 15, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើលដ៍ ត្រូ ការវត្រើសវរសើ បុគ្ាលកិ ជាវត្រើនពាន់នាក់! October 18, 2019 Download
រីករាយជាមួយកម្មវិធីពិសេសដ៏អស្ចារ្យនៅណាហ្គាវើលដ៍ក្នុងខែតុលា! October 10, 2019 Download
ណាហ្គាវើលដ៍បេះដូងសប្បុរស សហការជាមួយអង្គការធីនឆាឡេនកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់យុវជន-យុវនារីរងគ្រោះ October 10, 2019 Download
អបអរ និងប្រារព្ធព្ិធីបុណ្យសែនប្រព្ះសែនៅណាហ្គាន ើលដ៍ September 11, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើលដ៍ វរៀបចសំ ក្ខិ ា សាលាបរសាិ ា នវដើម្បអី នាគតប្បកបវោយនិរនតរភាព August 29, 2019 Download
ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិធីបុណ្យសែនព្ពះសែ! August 20, 2019 Download
NagaWorld collaborates with MOEYS to improve education in Cambodia July 12, 2019 Download
NagaWorld Kind Hearts Continues Planting Trees for Greener Cambodia June 12, 2019 Download
Taste the World At NagaWorld June 12, 2019 Download
NagaWorld honoured at AREA Awards 2019 May 13, 2019 Download
NagaWorld Celebrates 24 Years With You May 12, 2019 Download
NagaWorld Wins Global CSR Award For Second Time April 13, 2019 Download
NagaWorld Showcases The Best Of Cambodia April 12, 2019 Download
NABA Theatre Presents Showtime Asia April 11, 2019 Download
NagaWorld Kind Hearts’ Inaugural Football Mini Tournament Draws 600 Youths February 12, 2019 Download
Prosperity Feasts at NagaWorld January 28, 2019 Download
NagaWorld Kind Hearts Support Children’s Education January 18, 2019 Download
Join NagaWorld To Say ‘No Plastic Straws Please!’ January 14, 2019 Download
NABA Theatre @ Naga2 welcomes 2019 with star‐studded concert! January 14, 2019 Download
Chinese New Year Celebrations at NagaWorld! January 14, 2019 Download
Title Release Date
Countdown to 2019 at NABA Theatre and more! December 25, 2018 Download
Celebrate Christmas at NagaWorld December 20, 2018 Download
NagaWorld Kind Hearts Contributes To A Greener Cambodia December 7, 2018 Download
NagaWorld Celebrates With You December 7, 2018 Download
NagaWorld Kind Hearts Kicks Off Football Training For School Teachers November 5, 2018 Download
Hairy Crabs and more at NagaWorld! October 25, 2018 Download
Viva La Colours Back By Popular Demand! October 3, 2018 Download
Best Value at Nagaworld October 3, 2018 Download
Award-winning Cakes For All Occasions September 25, 2018 Download
NagaWorld Supports World Cleanup Day September 21, 2018 Download
Celebrate Mid‐Autumn Festival September 12, 2018 Download
NagaWorld Rewards Asian Games Medallists September 12, 2018 Download
A Colourful Journey At NABA Theatre September 12, 2018 Download
NagaWorld – The Coolest Party Circuit In Town July 27, 2018 Download

ទំនាក់ទំនង

Corporate Media Relations
Kingdom of Cambodia
Ms Phouk Solinda
Senior Brand Executive, Marketing Communications (Cambodia)
T +855.23 228 822
E phouksolinda@nagaworld.com
Marketing Communications
Ms Melanie Loong
Assistant Director, Marketing Communications
T +855.23.228 822
E melanieloong@nagaworld.com
Investor Relations
Mr Kevin Nyland
VP, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
E kevinnyland@nagaworld.com