ទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ សម្ភារៈបរិក្ខារ និងសេវាកម្មនៅណាហ្គាវើលដ៍។ ®.

ដើម្បីរៀបចំទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មាន អត្ថបទសារព័ត៌មាន ការប្រើប្រាស់រូបភាពនិង logo របស់ក្រុមហ៊ុន សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ៖

អត្ថបទសារព័ត៌មាន

Title Release Date
NagaWorld Kind Hearts Kicks Off Football Training For School Teachers November 5, 2018 Download

ទំនាក់ទំនង

Corporate Media Relations
Kingdom of Cambodia
Ms Phouk Solinda
Media Executive (Cambodia)
T +855.23 228 822
M +855.15 61 88 86
E phouksolinda@nagaworld.com
Marketing Communications
Ms Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
T +855.23.228 822
M +855.10 73 76 84
E melanieloong@nagaworld.com
Investor Relations
Mr Kevin Nyland
VP, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
M +855.15 88 11 29
E kevinnyland@nagaworld.com