លេខទូរស័ព្ទ៖: សំណួរ
+855 2322 8822

កក់ទុកមុន
+855 2322 8822

ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ
+855 15402345

អ៊ីម៉ែល៖: សំណួរ
enquiries@nagaworld.com

កក់ទុកមុន
reservations@nagaworld.com

ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ
dining@nagaworld.com

 

បង្ហាញខ្លួន: Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, 120101, P.O. Box 1099 Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia