លេខទូរស័ព្ទ៖: +855 2322 8822
អ៊ីម៉ែល៖: enquiries@nagaworld.com
Address: Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, 120101, P.O. Box 1099 Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia