សាលកាស៊ីណូ​ Jinli Palace ដែលជាសាលកាស៊ីណូថ្មី មានប្រភេទល្បែងតុ 9 និងម៉ាស៊ីនកាស៊ីណូអេឡិចត្រូនិច 120 ។