×

ឈុតសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិស្សស់ស្អាតជាងមេកនុងពិភពមោក ស្តូវបាន បង្ហា ញ និងស្បកាសមៅណាហ្គាមវើលដ៍