ណាហ្គាវើលដ៍ គាំទ្រគម្រោង ‘តុក្កតាខ្លាឃ្មុំនៃក្តីសង្ឃឹម’ ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងការអភិរក្សជីវិតសត្វព្រៃ - NagaWorld
×

ណាហ្គាវើលដ៍ គាំទ្រគម្រោង ‘តុក្កតាខ្លាឃ្មុំនៃក្តីសង្ឃឹម’ ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងការអភិរក្សជីវិតសត្វព្រៃ