ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នកតំណាង Rewards ដោយផ្ទាល់ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែល៖

លេខទូរស័ព្ទដៃ៖ +855 15 99 66 03 (24 hours)
+855 15 88 22 38 (9am – 5pm)
អ៊ីម៉ែល៖ rewards@nagaworld.com