បានីយដ្ឋានប្រណីតដ៏ធំទូលាយ Golden Horizon មានស្រាសាំប៉ាញ ស្រាក្រឡុក អាហារសម្រន់ និងការសម្តែងផ្ទាល់សម្រាប់លោកអ្នកលោករីករាយតាមតម្រូវការ!

ម៉ោងបម្រើការ៖ ផ្អាកដំណើរបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្យ
Email: dining@nagaworld.com