សូមអញ្ជើញមកស្នាក់នៅឥឡូវនេះជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេស។

កក់ឥឡូវនេះតាមរយៈ
លេខទូរសព្ទ +៨៥៥ ២៣២២ ៨៨២២ ឬ hotelreservation@nagaworld.com ។

ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ Deluxe ដែលមានតុបតែងកែលម្អថ្មីនៅណាហ្គាវើលដ៍ទី1 តម្លៃ $125 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយយប់ (តម្លៃធម្មតា $340 ក្នុងមួយយប់) រួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ 2 នាក់។

ជម្រើសមួយទៀត ចំណាយត្រឹមតែ $75 ក្នុងមួយយប់ក្នុងបន្ទប់ Superior នៅណាហ្គាវើលដ៍ទី2 (តម្លៃធម្មតា $240) រួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ 2 នាក់ ឬ $65 ក្នុងមួយយប់ (ប្រូម៉ូសិនបន្ទប់ប៉ុណ្ណោះ)។
ប្រសិនបើជ្រើសរើសការស្នាក់នៅបន្ទប់ Superior ដែលអាចមើលឃើញទេសភាពនៃរាជធានីភ្នំពេញ តម្លៃត្រឹមតែ $105 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយយប់រួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ 2 នាក់។

កក់ឥឡូវនេះតាមរយៈ
លេខទូរសព្ទ +៨៥៥ ២៣២២ ៨៨២២ ឬ hotelreservation@nagaworld.com ។