សាច់គោពិសេសនេះ ត្រូវបានយកពីគោដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយក្រុមកសិករម៉ីជិនក្នុងស្រុកកាហ្គោស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមបែបវ៉ាឃ្យូ។ ជាសាច់គោដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ផុយ និងមានចំនួនកំណត់!

 

KHR 520,000 មួយឈុត

11 ព្រឹក – 11 យប់