ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឈុតត្រីឆៅសាស៊ីមី និងបាយរុំ នោះភោជនីយដ្ឋានជប៉ុន The Teppanyaki ពិតជាកន្លែងដ៏សក្តិសមបំផុតនៅក្នុងខែកញ្ញាសម្រាប់អ្នក!

បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល និងពីម៉ោង 5:30 យប់ដល់ 10:30 យប់។