ទទួលបានតុក្កតារូបកូនខ្លាដ៏ស្រស់ស្អាតឥតគិតថ្លៃនៅពេលអ្នកចំណាយ $88 ក្នុងវិក្កយបត្រមួយនៅភោជនីយដ្ឋានចិនឈ្នះពានរង្វាន់ Fortune Palace និង Hall of Golden Chimes (រហូតអស់ពីស្តុក)។

ភ្ញៀវក៏អាចទិញតុក្កតារូបកូនខ្លាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផងដែរដោយចំណាយ $8.80 ប៉ុណ្ណោះនៅហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ (ជាន់ទី1 ណាហ្គាវើលដ៍ទី1)។

សមាជិកណាហ្គាវើលដ៍រីវ៉ត អាចទទួលបានតុក្កតារូបកូនខ្លាឥតគិតថ្លៃ ដោយប្តូរ 88 ពិន្ទុ។

សមាជិកដែលមានកាត Infinity  ទទួលបានតុក្កតាឥតគិតថ្លៃ រីឯសមាជិក Reserve ទទួលបានតុក្កតាឥតគិតថ្លៃដោយសន្សំ 188 ពិន្ទុក្នុងមួយថ្ងៃ (ផ្តល់ជូនម្តង)។