រីករាយពិសាឌីមសាំបែបហុងកុង និងទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាល នៅភោជនីយដ្ឋានចិនឈ្នះពានរង្វាន់របស់យើង!

HOGC Dim Sum - Web detail_K-01