រីករាយជាមួយបទពិសោធន៍នៃការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅ ណាហ្គាវើល! ក្លឹប Rewards ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការសន្សំពិន្ទុរាល់ពេលដែលលោកអ្នកស្នាក់នៅ ឬមកកម្សាន្តជាមួយយើងខ្ញុំ។

ស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ ដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថប្រយោជន៍ និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ នឹងត្រូវកែសម្រួលជារៀងរាល់ 6 ខែម្តង និងកែប្រែជាទៀងទាត់ ។Enquire at Rewards Counter for more details.

INFINITY 24 Hour HotLine: Naga1: +855 15 661 119Naga2: +855 15 575 222
Email rewards@nagaworld.com
Wechat Naga1: naga112233Naga2: nagaworld_gerc
Reserve +855 1599 5565
Email rewards@nagaworld.com